مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
بزاگرس 5,420 4.235,420 4.23439 6,896,94537,375M
بگيلان 14,410 2.0514,710 4.18767 743,84810,944M
دماوند 8,700 3.458,760 4.16376 2,543,08122,284M
بكهنوج 1,221 1.161,242 2.9367 8,775,39210,898M
بجهرم 2,398 1.962,418 2.81841 17,673,82442,732M
آبادا 10,430 2.7610,430 2.76940 1,566,53716,339M
بمپنا 7,050 0.437,190 2.42451 6,550,98747,115M
بپيوند 12,640 1.0412,800 2.321,063 1,274,50616,317M
بمولد 5,119 1.435,151 2.061,625 4,382,70422,577M
ونيرو 4,850 (1.66)4,989 1.161,610 33,349,062166,375M
مبين 8,220 3.48,040 1.13447 4,930,74840,505M
بفجر 18,960 0.1118,960 0.11140 803,28315,298M
وهور 1,969 0.11,965 (0.1)373 9,964,64719,577M
برق مپنا 100,000 0100,000 00 00M
انرژي سپهر 1,000 01,000 00 00M
نيروگاه عباسپور 1,000 01,000 00 00M
پتروشيمي دماوند 1,000 01,000 00 00M
ومپنا 1,000 01,000 00 00M
بصبا 1,000 01,000 00 00M
برق آبادان 1,000 01,000 00 00M
نيروگاه فارس 1,000 01,000 00 00M
سهند 1,000 01,000 00 00M
سهند 1,000 01,000 00 00M
مشاور نيرو 10 010 00 00M
مشاور نيرو 10 010 00 00M
برق منجيل 1,000 01,000 00 00M
نيروگاه دز 1,000 01,000 00 00M
پترو دماوند 1 01 00 00M
پترو دماوند 1 01 00 00M
خليج فارس 1,000 01,000 00 00M
خليج فارس 1,000 01,000 00 00M