مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
بگيلان 19,600 1.5519,560 1.352,622 1,460,54828,570M
بمپنا 12,000 (0.5)12,150 0.75350 4,913,06759,691M
دماوند 24,600 0.6124,500 0.2719 2,517,90961,713M
بفجر 24,870 024,850 (0.08)296 1,303,63632,338M
مبين 36,800 (1)37,090 (0.22)250 764,58628,177M
بجهرم 3,180 (1.91)3,211 (0.96)1,444 17,690,70756,805M
آبادا 14,610 (2.86)14,870 (1.13)2,499 2,381,02735,416M
بكهنوج 1,663 (2.98)1,692 (1.28)617 12,894,00121,819M
ونيرو 3,490 (3.11)3,543 (1.64)1,458 23,678,14983,901M
بزاگرس 7,910 (4)8,050 (2.31)1,108 7,302,93358,781M
وهور 1,759 (1.07)1,730 (2.7)532 10,379,13317,961M
بپيوند 14,870 (6.95)15,210 (4.82)3,500 6,147,65393,509M
برق مپنا 100,000 0100,000 00 00M
انرژي سپهر 1,000 01,000 00 00M
نيروگاه عباسپور 1,000 01,000 00 00M
پتروشيمي دماوند 1,000 01,000 00 00M
ومپنا 1,000 01,000 00 00M
بصبا 1,000 01,000 00 00M
برق آبادان 1,000 01,000 00 00M
نيروگاه فارس 1,000 01,000 00 00M
سهند 1,000 01,000 00 00M
سهند 1,000 01,000 00 00M
مشاور نيرو 10 010 00 00M
مشاور نيرو 10 010 00 00M
برق منجيل 1,000 01,000 00 00M
نيروگاه دز 1,000 01,000 00 00M
پترو دماوند 1 01 00 00M
پترو دماوند 1 01 00 00M
خليج فارس 1,000 01,000 00 00M
خليج فارس 1,000 01,000 00 00M