مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
ونيرو 3,092 63,092 6357 17,658,98354,602M
بپيوند 13,430 613,430 61,876 2,687,39136,092M
بكهنوج 1,281 51,281 5381 16,530,77621,175M
بزاگرس 5,154 4.995,154 4.99176 3,499,26018,035M
بجهرم 2,509 4.982,509 4.98695 21,141,18653,043M
وهور 1,520 4.971,520 4.97586 31,169,48047,378M
آبادا 13,300 4.9713,300 4.971,737 2,764,56336,769M
دماوند 21,750 4.8221,600 4.1231 1,889,85841,104M
بگيلان 15,430 4.9715,220 3.541,626 1,232,27219,014M
بمپنا 7,650 4.947,540 3.43108 2,131,58416,307M
بفجر 15,970 2.915,750 1.48777 5,229,97382,697M
مبين 26,690 (2.38)26,930 (1.5)449 1,993,05352,682M
برق مپنا 100,000 0100,000 00 00M
انرژي سپهر 1,000 01,000 00 00M
نيروگاه عباسپور 1,000 01,000 00 00M
پتروشيمي دماوند 1,000 01,000 00 00M
ومپنا 1,000 01,000 00 00M
بصبا 1,000 01,000 00 00M
برق آبادان 1,000 01,000 00 00M
نيروگاه فارس 1,000 01,000 00 00M
سهند 1,000 01,000 00 00M
سهند 1,000 01,000 00 00M
مشاور نيرو 10 010 00 00M
مشاور نيرو 10 010 00 00M
برق منجيل 1,000 01,000 00 00M
نيروگاه دز 1,000 01,000 00 00M
پترو دماوند 1 01 00 00M
پترو دماوند 1 01 00 00M
خليج فارس 1,000 01,000 00 00M
خليج فارس 1,000 01,000 00 00M