مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
تكنو 7,520 4.887,470 4.18352 3,669,91627,428M
لخزر 17,860 517,710 4.12319 1,336,50123,673M
تپكو 2,626 2.982,624 2.91,109 52,606,611138,049M
تكشا 58,760 3.5858,330 2.82898 1,889,466110,208M
تمحركه 8,080 2.938,050 2.55156 2,473,00819,909M
لسرما 33,890 3.6433,360 2.02574 890,60129,713M
لابسا 10,470 (1.69)10,830 1.691,645 11,314,375122,490M
لازما 39,850 1.9239,700 1.5336 212,5628,471M
تكمبا 8,150 0.878,200 1.49634 3,773,05330,943M
گلديرا 6,750 (1.03)6,890 1.032,430 19,959,386137,423M
تايرا 11,420 (0.09)11,520 0.791,070 8,530,06998,256M
تپمپي 34,250 0.8834,160 0.62919 2,253,17176,974M
لبوتان 16,100 (0.37)16,130 (0.19)256 822,48213,264M
وتوشه 7,780 (2.02)7,890 (0.63)397 3,390,44526,748M
تاتمس 135,150 (2.98)138,350 (0.68)12 31,7324,289M
انتخاب 34,300 (1.72)34,600 (0.86)1,828 3,559,353123,200M
لخانه 29,400 (2.97)30,000 (0.99)97 317,8889,430M
تفيرو 46,150 2.946,150 2.91 352M
توربو 1,000 01,000 00 00M
تراك 1,916 6.271,803 00 00M
تراك 1,916 6.271,803 00 00M
تمحركه 24,600 4.9923,760 1.41197 610,83615,027M