مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
لابسا 7,480 4.917,370 3.37555 4,744,52234,954M
تكشا 37,330 2.537,630 3.32419 461,89817,382M
تفيرو 36,000 1.9836,000 1.981 48417M
تكمبا 4,305 (0.05)4,392 1.97387 6,067,84426,648M
لخزر 128,900 1.7128,470 1.36288 99,02712,753M
تكنو 7,370 4.997,080 0.8519 341,3282,516M
تايرا 17,220 0.8817,180 0.64336 869,36014,978M
لخانه 18,880 0.6418,860 0.531,025 5,163,13697,375M
وتوشه 6,410 (4.9)6,630 (1.63)149 1,334,6908,743M
تمحركه 12,130 (1.94)12,140 (1.86)645 2,623,15131,849M
تپكو 1,719 (0.12)1,681 (2.32)5,228 175,892,967295,668M
تپمپي 17,860 (4.75)18,000 (4)582 3,438,39861,906M
لسرما 25,660 (5)25,920 (4.04)1,077 2,413,22362,555M
لازما 23,800 (1.24)23,700 (1.66)416 1,406,66833,320M
لبوتان 50,400 (3.43)49,860 (4.46)1,194 1,651,67882,354M
انتخاب 1,000 01,000 00 00M
توربو 1,000 01,000 00 00M
گلديرا 1,000 01,000 00 00M
گلديرا 1,000 01,000 00 00M
تاتمس 1,000 01,000 00 00M
تراك 1,916 6.271,803 00 00M
تراك 1,916 6.271,803 00 00M
تمحركه 24,600 4.9923,760 1.41197 610,83615,027M