مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
تجلي 1,542 1.721,540 1.582,627 63,029,75797,087M
كبافق 37,300 2.2837,000 1.45741 949,34835,123M
تكنار 61,000 2.1860,500 1.34455 414,40725,078M
كروي 26,130 1.0426,060 0.77446 1,436,98937,446M
كچاد 16,750 1.8916,520 0.491,291 6,626,476109,513M
كنور 19,970 0.7119,890 0.3793 5,466,238108,696M
كگهر 50,150 0.549,950 0.1452 1,168,94058,435M
تاصيكو 10,780 0.0910,780 0.09630 12,282,797132,357M
كمنگنز 16,550 0.0616,540 0272 626,80410,369M
كگل 13,610 013,600 (0.07)1,018 4,923,17266,890M
وامير 386,500 1.03382,300 (0.07)356 19,3617,399M
اپال 20,300 (1.31)20,530 (0.19)1,150 1,489,32830,406M
كاما 6,320 0.486,270 (0.32)3,188 25,641,844160,847M
فزر 28,750 (4.17)29,300 (2.33)9,547 21,655,440634,408M
كدما 87,300 (4.87)88,380 (3.69)7,593 5,341,207472,046M
ومعادن 12,620 0.4812,620 0.485,144 65,620,767828,314M
سنگ آهن شرق 10,000 010,000 00 00M
سنگ آهن 10,000 010,000 00 00M
جكانه806 72,850 (1.55)72,850 (1.55)1 187M
جكانه712 50,053 (0.94)50,053 (0.94)2 2120M