مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
لازما 63,600 363,550 2.91242 869,17255,240M
تپكو 2,207 0.52,242 2.091,192 53,457,936119,856M
تكشا 66,750 2.1166,690 2.02398 633,46842,245M
گلديرا 8,140 0.998,130 0.87605 6,375,55351,857M
لسرما 30,930 1.3830,690 0.59171 313,7249,662M
وتوشه 6,830 06,840 0.1565 596,3164,092M
تايرا 8,810 08,810 0169 1,133,1839,962M
تكنو 8,650 2.858,410 01,611 7,786,53965,453M
تمحركه 8,140 (0.73)8,200 0109 1,322,14210,848M
لخزر 14,890 (0.07)14,870 (0.2)101 227,1383,357M
تاتمس 116,050 (2.97)119,250 (0.29)20 17,1861,994M
انتخاب 29,350 (0.34)29,300 (0.51)331 603,21217,662M
لبوتان 15,350 0.4615,200 (0.52)162 692,46610,497M
تپمپي 14,130 (1.05)14,150 (0.91)286 707,3219,967M
لابسا 6,430 (2.28)6,500 (1.22)280 2,543,37916,526M
تكمبا 6,620 (2.5)6,610 (2.65)302 2,131,62514,078M
لخانه 26,200 (2.96)27,000 02 5,000131M
تفيرو 44,200 2.9144,200 2.911 1306M
توربو 1,000 01,000 00 00M
تراك 1,916 6.271,803 00 00M
تراك 1,916 6.271,803 00 00M
تمحركه 24,600 4.9923,760 1.41197 610,83615,027M