مقایسه قیمت شرکت های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
زشگزا 6,184 4.996,142 4.281,449 11,128,87368,352M
زبينا 2,749 4.962,713 3.591,582 21,481,47258,275M
زگلدشت 9,576 2.149,493 1.26488 1,253,06811,934M
زپارس 116,000 0.46116,090 0.54212 56,6646,624M
آينده 19,107 (3)19,696 (0.01)1 70013M
جوين 4,223 (2.99)4,352 (0.02)6 17,56474M
زقيام 24,922 (5)26,225 (0.03)9 3,46986M
زفكا 10,795 (5)11,359 (0.04)12 9,243100M
زمگسا 30,400 (5)31,980 (0.06)6 6,609201M
آبين 4,106 (1.98)4,182 (0.17)8 104,390429M
زكوثر 17,650 (4.95)18,530 (0.22)18 48,813862M
زماهان 17,077 (5)17,877 (0.55)8 89,2021,523M
سيمرغ 14,980 (0.47)14,840 (1.4)1,084 2,462,82236,550M
زملارد 28,544 (5)28,845 (4)8,838 2,835,43881,787M
زدشت 18,938 (5)18,978 (4.8)1,396 3,826,92672,627M
زشريف 4,220 (6.58)4,134 (8.48)2,167 16,199,66866,964M
تليسه 3,204 (4.98)3,223 (4.42)3,125 38,665,370124,618M
زكشت 36,622 (5)38,543 (0.02)3 1,28847M