مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
نبورس 9,240 5.968,790 0.85 746,9116,901M
كالا 26,290 0.6526,270 0.573,461 8,730,354229,359M
تنوين 4,441 (1.18)4,503 0.2419 18,945,98585,314M
امين 10,770 010,770 01,679 771,0418,305M
اميد 5,850 0.175,840 0169 661,4833,842M
تملت 3,778 03,776 (0.05)1,019 9,560,58836,103M
بورس 8,700 (0.23)8,710 (0.11)2,426 18,301,448159,328M
لوتوس 7,080 (0.56)7,070 (0.7)281 2,713,82319,024M
فرابورس 14,010 (0.57)13,990 (0.71)3,837 17,193,669240,519M
انرژي3 59,050 (1.14)59,260 (0.79)4,712 4,256,400252,226M
اكالا 27,400 (5.58)27,400 (5.58)50 5,000,000137,000M
تماوند 5,420 2.855,350 1.52117 1,446,8297,842M
انرژي1 58,260 (4.99)61,320 01 20012M
انرژي2 51,870 (3.89)53,970 02 39721M
تكالا 19,500 (0.26)19,500 (0.26)50 5,000,00097,500M
نكالا 20,120 020,120 00 00M
كبورس 8,090 08,090 00 00M
تمدن 10 (97.3)370 00 00M
تفارس 1,000 01,000 00 00M
تماوند-پذيره 1,000 01,000 00 00M
تماوند-پذيره 1,000 01,000 00 00M
سپرده 1 (99.53)212 00 00M
سپرده 1 (99.53)212 00 00M
تامين سپهر 1,000 01,000 00 00M
تامين سپهر 1,000 01,000 00 00M
تامين سپهر 1,000 01,000 00 00M
سپرده گذاري 1,000 01,000 00 00M
انرژي3 158,126 3158,126 3493 406,24764,238M
انرژي1 11,330 311,330 31 463,0005,246M
سپرده 2,700 02,700 01 22,500,00060,750M
فرابورس 10,595 4.9910,595 4.99254 1,947,97620,639M
كالا4 8,649 4.998,649 4.9947 321,7892,783M
كالا1 6,000 (7.69)6,000 (7.69)1 1,866,00011,196M
كالا3 2,200 7.472,200 7.471 12,000,00026,400M
كالا2 3,010 03,500 16.282 3,582,03012,537M
انرژي2 6,705 (4.21)6,705 (4.21)84 4,134,00027,718M
بورس2 8,000 14.297,786 11.234 5,599,00043,595M
بورس3 6,190 3.866,223 4.4169 1,350,2018,402M
بورس1 10,000 5.2610,000 5.261 1,00010M