مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
ثپرديس 4,760 5.994,743 5.61351 7,530,60035,721M
ثغرب 5,079 5.995,058 5.55449 10,314,30852,167M
وآذر 112,150 5111,880 4.752,031 2,574,877288,078M
ثالوند 8,220 5.938,100 4.38655 5,844,99547,353M
كرمان 1,020 5.921,005 4.3610,417 525,643,694528,113M
ثتران 3,475 4.983,446 4.111,016 24,287,40083,695M
ثبهساز 1,633 4.951,610 3.472,693 30,104,30348,457M
ثمسكن 4,220 4.094,175 2.981,233 17,812,69274,364M
كيسون 1,720 2.631,725 2.921,997 101,109,367174,422M
ثزاگرس 33,250 2.4733,300 2.62602 897,94129,916M
ثنور 8,140 2.918,110 2.53900 6,863,53755,641M
ثامان 15,000 3.3114,850 2.27376 2,500,24337,132M
ثقزوي 13,490 2.9813,380 2.1494 545,2627,356M
ثباغ 8,330 1.348,350 1.58532 2,666,32022,252M
ثشاهد 9,280 1.989,200 1.11,792 14,374,277132,230M
ثاميد 1,620 3.181,579 0.573,335 47,259,17774,633M
ثعمرا 7,680 3.57,460 0.54274 1,178,4518,818M
ثفارس 6,670 (0.6)6,740 0.45982 7,191,26648,503M
ثاباد 33,070 (0.87)33,510 0.45648 776,33526,015M
ثاژن 4,396 (1.98)4,483 (0.04)9 31,786140M
ثاصفا 11,610 (2.93)11,940 (0.17)15 45,146524M
ثاخت 2,304 (0.6)2,303 (0.65)1,602 43,163,95399,401M
ثنظام 17,500 0.417,300 (0.75)238 759,60613,140M
ثشرق 3,844 (0.18)3,815 (0.93)206 2,849,75310,837M
ثجوان 4,306 (2.84)4,391 (0.93)565 3,625,25015,917M
وثخوز 33,150 (2.93)33,800 (1.02)97 136,0544,542M
وتوس 7,930 (3.17)8,050 (1.71)290 1,791,00814,418M
ثعتما 15,520 (2.94)15,670 (2)107 419,4516,510M
آ س پ 5,460 (1.62)5,400 (2.7)485 3,010,51616,260M
ثنام 5,960 (2.93)5,970 (2.77)423 2,730,47116,302M
ثتوسا 14,740 (2.96)14,740 (2.96)228 673,8489,935M
ثنوسا 4,790 (4.58)4,810 (4.18)1,791 25,596,264123,010M
ثرود 11,690 (5.95)11,690 (5.95)157 1,081,36012,641M
وساخت 35,510 635,490 5.942,539 13,150,430466,683M
ثملي 1,000 01,000 00 00M
ايجاد محيط 1,000 01,000 00 00M
ايجاد محيط 1,000 01,000 00 00M
غيرصنعتي 100,000 0100,000 00 00M
مسكن شمالغرب 1,000 01,000 00 00M
مسكن شمالغرب 1,000 01,000 00 00M
واوان 1,000 01,000 00 00M
بناآفرين 1,000 01,000 00 00M
بناآفرين 1,000 01,000 00 00M
مسكن ايران 1,000 01,000 00 00M
سكارآفرين 1,000 01,000 00 00M
عمران شرق 1,000 01,000 00 00M
عمران تكلار 1,000 01,000 00 00M
ثعمسا 1,000 01,000 00 00M
مپسا 1,000 01,000 00 00M
ثجنوب 1 (99.84)643 00 00M
ثاژن 2,260 (0.4)2,257 (0.53)112 588,2261,328M