مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
آ س پ 5,650 4.635,700 5.56801 11,908,16467,861M
ثغرب 5,361 5.995,322 5.22146 2,930,53615,711M
كرمان 1,065 5.971,055 4.9812,716 560,957,300591,553M
ثاميد 1,657 4.941,657 4.943,006 53,471,16288,579M
وآذر 117,470 5116,470 4.12,541 2,846,237331,489M
ثفارس 6,870 1.936,980 3.561,536 16,314,028113,847M
ثشاهد 9,520 3.489,520 3.481,696 11,774,737112,075M
ثبهساز 1,659 3.041,659 3.042,277 15,737,41726,111M
ثقزوي 13,780 2.9913,780 2.99193 1,088,27614,996M
ثتران 3,598 4.413,546 2.9838 13,984,49249,590M
ثالوند 8,580 5.938,310 2.592,259 24,575,636204,158M
ثباغ 8,500 1.88,560 2.51449 2,199,28618,826M
ثپرديس 4,790 0.994,861 2.49810 11,710,80156,929M
ثمسكن 4,289 2.734,278 2.471,418 17,803,34276,168M
ثنوسا 4,920 2.294,910 2.08878 8,413,90341,280M
ثعمرا 7,700 3.227,610 2.01245 1,163,1838,960M
ثاباد 34,900 4.1533,970 1.37785 1,175,42039,931M
ثتوسا 15,000 1.7614,940 1.36292 518,4187,747M
ثاخت 2,340 1.612,334 1.351,264 26,553,46261,988M
كيسون 1,717 (0.46)1,736 0.641,059 25,325,32443,972M
ثشرق 3,823 0.213,820 0.13300 4,668,22017,832M
ثامان 14,890 0.2714,860 0.07271 1,304,44719,385M
وتوس 8,080 0.378,050 0271 3,397,98327,367M
وثخوز 34,000 0.5933,800 034 42,6471,445M
ثاژن 4,394 (1.99)4,481 (0.04)9 28,763126M
ثنور 8,130 0.258,080 (0.37)1,016 6,248,39650,497M
ثزاگرس 33,200 (0.3)33,150 (0.45)538 739,00024,506M
ثجوان 4,341 (1.14)4,369 (0.5)298 2,364,78910,331M
ثعتما 15,200 (3)15,480 (1.21)104 249,5593,793M
ثرود 11,850 1.3711,540 (1.28)7,518 47,968,232553,638M
ثنام 5,960 (0.17)5,890 (1.34)537 2,745,19916,174M
ثنظام 16,790 (2.95)16,920 (2.2)214 505,2148,549M
ثاصفا 11,590 (2.93)11,600 (2.85)397 1,492,07417,309M
وساخت 35,510 635,490 5.942,539 13,150,430466,683M
ثملي 1,000 01,000 00 00M
ايجاد محيط 1,000 01,000 00 00M
ايجاد محيط 1,000 01,000 00 00M
غيرصنعتي 100,000 0100,000 00 00M
مسكن شمالغرب 1,000 01,000 00 00M
مسكن شمالغرب 1,000 01,000 00 00M
واوان 1,000 01,000 00 00M
بناآفرين 1,000 01,000 00 00M
بناآفرين 1,000 01,000 00 00M
مسكن ايران 1,000 01,000 00 00M
سكارآفرين 1,000 01,000 00 00M
عمران شرق 1,000 01,000 00 00M
عمران تكلار 1,000 01,000 00 00M
ثعمسا 1,000 01,000 00 00M
مپسا 1,000 01,000 00 00M
ثجنوب 1 (99.84)643 00 00M
ثاژن 2,260 (0.4)2,257 (0.53)112 588,2261,328M