مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
جوين 6,630 6.766,600 6.28898 12,824,87784,688M
زكشت 25,400 5.8325,400 5.8380 1,295,41132,903M
زگلدشت 11,490 611,460 5.721,340 9,010,281103,247M
تليسه 4,571 5.984,555 5.611,998 36,381,268165,712M
زماهان 9,240 5.969,200 5.51,584 11,777,049108,353M
زقيام 2,751 5.972,735 5.35638 15,115,74241,349M
زشريف 4,396 5.984,368 5.31,077 15,307,66466,867M
زدشت 28,500 4.228,650 4.751,433 4,251,980121,909M
زمگسا 27,100 4.9627,000 4.57733 1,811,17148,909M
سپيد 23,000 4.522,980 4.416,693 23,607,635542,562M
زبينا 3,350 4.883,318 3.881,140 16,915,09356,129M
زفكا 10,470 1.9510,660 3.81,272 9,698,037103,385M
سيمرغ 26,980 2.9427,190 3.742,695 7,675,700208,707M
زكوثر 16,730 2.3216,910 3.43815 2,338,35239,538M
زملارد 14,140 4.9713,910 3.27586 732,29710,355M
زشگزا 6,840 3.176,840 3.17700 4,927,82133,724M
زپارس 38,650 4.3238,000 2.561,043 3,432,349130,444M
آبين 4,820 0.354,888 1.771,935 24,368,037119,112M
آينده 12,540 (2.94)12,780 (1.08)53 282,4073,541M
اجداد 1,000 01,000 00 00M
ديزباد 1,000 01,000 00 00M
گوشت يزد 10,000 010,000 00 00M
زفجر 1,000 01,000 00 00M
زفجر 1,000 01,000 00 00M
بهشتي 1,000 01,000 00 00M
پذيره-بهشت 1,400 01,400 00 00M
خدمات هوايي 10,000 010,000 00 00M
خدمات كشاورزي 1,000 01,000 00 00M
ابريشم 1,000,000 01,000,000 00 00M
ملارد شير 1,000 01,000 00 00M
زسپاها 1,000 01,000 00 00M
كورزي 1,000 01,000 00 00M
كورزي 1,000 01,000 00 00M
كورزي 1,000 01,000 00 00M
كورزي 1,000 01,000 00 00M