مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
حكشتي 22,130 4.9822,070 4.79,228 88,808,5711,960,350M
حبندر 36,100 336,100 390 653,70423,599M
حآفرين 3,697 0.143,725 0.89547 7,625,32828,406M
حگهر 8,840 (0.11)8,870 0.234,230 26,846,916238,211M
حفارس 9,100 1.798,960 0.22625 5,038,42145,142M
حريل 2,810 0.392,804 0.18572 12,942,83736,286M
حشكوه 2,523 (0.75)2,546 0.16229 10,187,28725,933M
توريل 9,050 0.569,000 0447 1,989,02917,905M
حپارسا 38,100 (1.42)38,400 (0.65)271 225,6438,627M
حتايد 5,820 (0.51)5,810 (0.68)537 6,237,31936,227M
حسينا 54,100 (2.08)54,350 (1.63)293 338,30018,380M
حرهشا 92,900 (2.93)93,900 (1.88)94 52,6744,906M
حگردش 2,590 (3)2,594 (2.85)1,308 19,397,68350,323M
حسير 18,800 (4.08)18,850 (3.83)1,387 3,776,56271,206M
حپترو 24,210 (4.98)24,490 (3.89)363 545,22813,331M
حتوكا 15,940 (4.95)16,010 (4.53)352 1,396,60222,358M
حآسا 13,340 (5.99)13,390 (5.64)1,675 8,672,080116,119M
قشم 1 01 00 00M
ريل گستر 1,000 01,000 00 00M
حگردش-پذيره 1,000 01,000 00 00M
ريل پرداز 10,000 010,000 00 00M
ايرسوتر 1,000 01,000 00 00M
حرآهن 1,000 01,000 00 00M
حرهور 1,000 01,000 00 00M
حرهور 1,000 01,000 00 00M
حرهور 1,000 01,000 00 00M