مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
مداران 19,810 2.4819,860 2.74497 1,648,27532,729M
تاپكيش 13,890 1.3913,920 1.61585 2,054,23228,595M
مفاخر 51,300 0.7951,700 1.57726 1,341,88269,392M
سپيدار 21,850 (0.91)22,100 0.23793 855,87018,918M
پرداخت 23,500 3.4822,760 0.22481 1,590,92636,205M
سيستم 6,300 1.456,220 0.1685 564,5463,543M
رانفور 4,330 0.774,303 0.14380 4,786,99720,656M
سپ 22,750 2.1622,300 0.13171 206,9704,711M
رافزا 53,900 (1.28)54,350 (0.46)1,313 118,2436,392M
رتاپ 4,950 (1.59)5,000 (0.6)310 1,206,1675,986M
توسن 20,950 (0.95)20,950 (0.95)1,828 1,547,27932,420M
ركيش 5,030 (3.82)5,080 (2.87)677 4,667,45923,704M
فن آوا 8,510 (2.18)8,440 (2.99)348 2,365,74219,977M
مرقام 11,190 (4.11)11,280 (3.34)246 1,650,54018,624M
آپ 6,840 (4.2)6,810 (4.62)2,404 19,436,867132,346M
افرا 35,150 (4.87)35,150 (4.87)111 176,8776,217M
فن آوا كارت 1,000 01,000 00 00M
داده فن آوا 1,000 01,000 00 00M
انفورماتيك 1,000 01,000 00 00M
فناوا كارت 1,000 01,000 00 00M
سيستم 4,999 0.814,948 (0.22)77 469,5752,324M