مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
كسرام 6,370 4.946,360 4.78430 8,062,47751,290M
كساپا 16,740 4.9516,690 4.64156 894,80514,937M
كپشير 11,900 4.9411,750 3.62500 2,445,44328,725M
كقزوي 15,990 2.9615,990 2.96342 4,256,71668,064M
كباده 19,190 2.9519,190 2.9515 45,522874M
ساذري 5,950 2.945,950 2.94134 1,162,6126,912M
كمينا 10,920 2.9210,920 2.9252 1,084,55211,843M
كمرجان 6,030 3.085,990 2.39469 2,401,70814,382M
كتوكا 9,000 3.818,850 2.08529 2,207,57719,528M
شليا 30,500 2.8730,000 1.1856 143,6034,380M
سفارود 6,490 0.936,500 1.09447 2,023,15413,143M
سپرمي 26,800 0.9426,800 0.9412 6,650178M
كرازي 1,605 0.061,616 0.75830 23,019,59737,206M
كابگن 8,780 0.928,740 0.4693 403,1593,522M
كايتا 38,900 2.9137,900 0.2634 25,7091,000M
كهمدا 12,900 1.112,790 0.24710 4,630,85459,244M
سايرا 29,150 (0.17)29,250 0.1755 61,1171,789M
كگاز 16,260 016,280 0.12101 144,1472,365M
كسرا 7,190 (1.24)7,270 (0.14)1,015 11,323,82182,340M
كاذر 14,370 0.3514,230 (0.63)503 1,931,91427,485M
كفرآور 18,200 (2.93)18,300 (2.4)1,460 7,352,123134,587M
سفاسي 3,135 (2.97)3,136 (2.94)665 5,931,29618,602M
كفپارس 4,561 (4.88)4,602 (4.03)1,545 20,151,36192,728M
كفرا 11,990 6.5812,060 7.21,102 5,184,92962,530M
كخاك 18,110 1.7417,770 (0.17)485 1,570,07527,905M
مقره سازي 1,000 01,000 00 00M
ستبرا 1,000 01,000 00 00M
توكا بتن 1,000 01,000 00 00M
توكا بتن 1,000 01,000 00 00M
كايزد 1,000 01,000 00 00M
كايزد 1,000 01,000 00 00M
توس 1,000 01,000 00 00M
كورز 35,419 5.2233,662 00 00M
شليا 10,463 (2)10,469 (1.94)143 816,0158,543M