مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
شپنا 6,850 5.876,770 4.6417,224 323,775,9032,190,683M
شبريز 23,510 5.2423,110 3.454,100 27,894,039644,734M
شزنگ 86,450 2.9886,450 2.98413 324,23428,029M
شسپا 3,510 2.93,504 2.732,377 89,672,135314,224M
شتران 5,530 2.65,490 1.867,564 109,287,036599,905M
شبندر 9,010 2.748,930 1.827,317 73,475,863656,297M
ونفت 4,388 1.64,391 1.67563 5,782,29325,388M
شرانل 54,100 0.8454,050 0.75511 751,76140,672M
شپاس 18,790 2.1818,420 0.16159 287,2755,307M
شنفت 8,900 (0.22)8,920 0335 1,647,66714,688M
شبهرن 14,510 (0.07)14,480 (0.28)642 2,628,19937,963M
شاوان 173,900 0.52173,400 0.235,584 2,862,019496,344M
شراز 144,550 4.82142,150 3.081,508 809,766115,091M
شجي 1,000 01,000 00 00M
نفت قشم 10,000 010,000 00 00M
پتروشيمي سلمان 1,000 01,000 00 00M
پتروشيمي همدان 10,000 010,000 00 00M
پترو همدان 10,000 010,000 00 00M
شرمان 1,000 01,000 00 00M
جنفت806 1,005,575 (5)1,005,575 (5)4 4402M
جنفت712 623,130 0.07623,130 0.073 3184M
شتران 3,440 (2.88)3,454 (2.48)1,671 11,171,15338,587M