مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
فاذر 1,135 51,135 5465 38,257,47743,422M
فاراك 1,677 4.941,663 4.071,186 57,204,22695,129M
فجام 4,961 4.974,900 3.68403 5,061,39424,803M
فكمند 23,750 2.8123,750 2.81193 1,049,50124,920M
فلامي 19,660 4.9719,250 2.78636 1,819,70935,037M
فبستم 19,300 2.9919,050 1.6577 300,3035,796M
فنرژي 8,140 1.888,080 1.13279 1,943,16615,698M
فاما 9,130 (0.33)9,170 0.11230 671,6506,172M
چدن 2,416 (0.33)2,421 (0.12)856 15,642,14537,876M
فبيرا 1,606 (1.95)1,618 (1.22)155 1,940,6553,122M
فجوش 172,600 2.98172,600 2.9829 58,20010,045M
كيا 7,666 07,666 00 00M
ماشين پارس 1,000 01,000 00 00M
تبريز 1,000 01,000 00 00M
فسلير 27,150 2.1826,571 00 00M