مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
فجام 7,880 4.797,750 3.06477 4,091,11031,696M
فاما 13,890 0.2213,900 0.29280 1,551,10021,562M
فلامي 10,990 0.7310,940 0.27172 966,67110,586M
فاراك 1,880 0.271,877 0.111,635 62,367,320117,075M
فجوش 1,580 (0.25)1,583 (0.06)59 2,505,3763,861M
فبستم 10,620 (2.93)10,930 (0.09)13 78,475833M
فاذر 1,940 (0.61)1,950 (0.1)1,996 86,551,618168,751M
كيا 5,330 0.195,280 (0.75)99 624,6943,297M
فبيرا 3,689 (3)3,703 (2.63)89 2,956,21610,948M
فنرژي 38,450 (4)38,450 (4)1 1,38853M
فكمند 32,300 (2.86)33,200 (0.15)8 27,642893M
چدن 3,026 0.973,051 1.81,491 29,603,10890,322M
ماشين پارس 1,000 01,000 00 00M
تبريز 1,000 01,000 00 00M
فسلير 27,150 2.1826,571 00 00M