مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
كلوند 25,460 4.9925,420 4.82556 5,101,894129,689M
كصدف 38,350 2.9538,000 2.0134 193,6947,428M
كحافظ 5,020 05,057 0.741,041 10,828,30054,755M
كساوه 50,500 1.6749,910 0.48587 659,18532,898M
كسعدي 9,040 0.449,010 0.11457 2,326,47120,965M
كهرام 56,700 (0.35)56,300 (1.05)272 146,2978,237M
كپارس 9,930 (3.03)10,030 (2.05)1,053 3,762,74737,738M
كترام 27,630 (4.79)27,860 (4)1,545 3,570,72099,488M
سراميك البرز 1,000 01,000 00 00M
كاشي كاشمر 1,000 01,000 00 00M
گلسار 1,000 01,000 00 00M
كنيلو 1,000 01,000 00 00M
كنيلو 1,000 01,000 00 00M
كنگار 1,000 01,000 00 00M
كچيني 1,000 01,000 00 00M
كاصفا 1,000 01,000 00 00M
كهرام 4,000 (0.25)4,021 0.2798 255,2691,026M
كچيني 3,009 (4.96)3,034 (4.17)74 294,924895M
كنيلو 1,861 (4.95)1,861 (4.95)72 632,5021,177M