مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
لابسا 7,730 4.887,720 4.75287 4,840,91737,363M
تكمبا 4,650 5.874,514 2.78495 6,225,30728,102M
تپكو 1,715 2.021,723 2.54,327 121,476,365209,326M
لخانه 19,410 2.9219,310 2.39521 1,764,00034,067M
تفيرو 36,000 1.9836,000 1.982 63023M
لسرما 26,630 2.7426,380 1.77660 1,292,97134,105M
تمحركه 12,380 1.9812,280 1.15832 4,026,71749,456M
لخزر 128,700 0.18129,300 0.65512 84,39910,940M
تايرا 17,410 1.3417,260 0.47279 621,40710,784M
تپمپي 18,020 0.1118,080 0.44252 585,10610,591M
تكنو 7,430 4.947,090 0.1414 64,282478M
وتوشه 6,560 (1.06)6,580 (0.75)153 1,080,5247,064M
تكشا 37,060 (1.51)36,960 (1.78)468 529,70319,577M
لازما 23,800 (1.24)23,700 (1.66)416 1,406,66833,320M
لبوتان 50,400 (3.43)49,860 (4.46)1,194 1,651,67882,354M
انتخاب 1,000 01,000 00 00M
توربو 1,000 01,000 00 00M
گلديرا 1,000 01,000 00 00M
گلديرا 1,000 01,000 00 00M
تاتمس 1,000 01,000 00 00M
تراك 1,916 6.271,803 00 00M
تراك 1,916 6.271,803 00 00M
تمحركه 24,600 4.9923,760 1.41197 610,83615,027M