مقایسه قیمت شرکت های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
رافزا 79,675 579,339 4.5614,086 2,511,076199,226M
سيستم 26,340 2.1726,090 1.2331 433,22611,381M
سپيدار 52,700 1.2452,483 0.8211,221 660,23034,651M
آپ 15,080 0.815,020 0.4694 3,474,28252,172M
مداران 18,180 2.0217,850 0.17170 347,2666,213M
رانفور 5,910 1.375,840 0.17593 4,637,30727,095M
رتاپ 5,290 1.545,210 0672 2,895,32715,072M
مرقام 15,530 (4.96)16,300 (0.24)20 46,088716M
ركيش 17,430 (4.96)18,230 (0.6)86 141,9982,491M
پرداخت 22,540 022,400 (0.62)241 411,6739,105M
مفاخر 40,266 (10)44,399 (0.76)30 25,5061,027M
تاپكيش 11,627 (4.99)12,005 (1.9)57 458,0845,326M
سپ 27,900 (4.88)28,290 (3.55)1,149 2,426,82968,658M
افرا 27,442 (5)28,881 (0.02)5 1,78349M
فن آوا 17,337 (5)18,245 (0.02)4 2,22539M
سيستم 4,999 0.814,948 (0.22)77 469,5752,324M