مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
نتوس 10,580 2.6210,600 2.81868 7,255,71576,907M
نبروج 21,700 1.8821,700 1.882 100M
نمرينو 84,150 (4)85,280 (2.72)310 123,74910,473M
نطرين 5,620 (4.58)5,590 (5.09)974 6,202,36834,696M
نساجي قائمشهر 1,000 01,000 00 00M
صنايع بلوچ 1,000 01,000 00 00M
صنايع بلوچ 1,000 01,000 00 00M
نشار 1 01 00 00M
نشار 1 01 00 00M
نشار 1 01 00 00M
نبروج 6,200 4.915,910 02 1,2678M