مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
پاسا 13,350 4.9513,300 4.56218 1,330,56817,690M
پدرخش 7,740 4.887,640 3.52966 5,470,92841,777M
پشاهن 55,250 2.9855,250 2.989 50,0002,763M
پيزد 13,140 3.7113,020 2.761,619 2,893,25337,674M
پكوير 5,550 4.325,460 2.63413 4,443,07024,245M
پسهند 39,180 4.9638,280 2.54954 3,685,628141,071M
پلاسك 3,200 4.543,135 2.42752 14,141,25944,331M
پتاير 1,614 1.511,618 1.761,456 30,773,56849,794M
پلوله 26,100 2.9625,700 1.3855 191,8385,007M
پكرمان 17,450 2.4117,100 0.35399 2,563,89243,831M
پارتا 17,890 (1.05)18,090 0.06179 370,2706,705M
پلاست 16,220 (2.99)16,310 (2.45)427 1,483,70024,195M
پكوير 14,350 (0.97)14,366 (0.86)28 17,599253M