مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
مداران 20,850 4.9820,760 4.53347 1,910,32339,654M
مفاخر 54,500 5.4253,600 3.681,290 3,353,443179,698M
مرقام 11,840 4.9611,600 2.84313 2,084,81524,194M
آپ 7,010 2.947,000 2.791,514 9,035,72863,295M
ركيش 5,110 0.595,150 1.38443 2,953,13415,215M
پرداخت 22,950 0.8323,040 1.23339 747,18917,337M
توسن 21,000 0.2421,200 1.192,348 2,359,27350,060M
رافزا 54,550 0.3754,900 1.011,617 173,8169,589M
رتاپ 5,090 1.85,020 0.4304 1,231,7276,223M
سيستم 6,350 2.096,230 0.1675 748,0694,708M
رانفور 4,340 0.864,309 0.14462 5,212,40422,520M
سپ 22,360 0.2722,320 0.09124 189,1284,268M
سپيدار 22,000 (0.45)22,100 02,673 1,037,02222,892M
تاپكيش 13,780 (1.01)13,890 (0.22)659 1,682,62723,374M
فن آوا 8,240 (2.37)8,320 (1.42)538 3,235,00326,911M
افرا 33,700 (4.13)33,600 (4.41)7,796 19,527,270656,539M
فن آوا كارت 1,000 01,000 00 00M
داده فن آوا 1,000 01,000 00 00M
انفورماتيك 1,000 01,000 00 00M
فناوا كارت 1,000 01,000 00 00M
سيستم 4,999 0.814,948 (0.22)77 469,5752,324M