مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
پيزد 13,660 513,490 3.69662 1,858,51425,062M
پشاهن 133,650 2.97133,650 2.9710 3,665490M
پارتا 6,700 4.856,570 2.82473 8,436,03555,412M
پدرخش 10,980 2.0410,980 2.04454 2,204,50924,197M
پلاست 13,520 0.6713,610 1.3426 180,5062,456M
پكوير 6,810 1.496,800 1.34331 2,789,00418,954M
پتاير 2,415 0.422,422 0.71425 9,645,19723,364M
پلوله 43,900 1.6243,350 0.35132 345,52415,007M
پاسا 17,400 (0.34)17,480 0.11138 596,46210,433M
پسهند 57,650 0.5657,200 (0.23)96 157,8999,019M
پكرمان 29,690 (1.3)29,990 (0.3)155 221,4776,574M
پلاسك 6,180 (0.16)6,170 (0.32)405 3,748,83923,135M
پارتا 8,390 (2.89)8,530 (1.27)42 803,4266,741M
پكوير 14,350 (0.97)14,366 (0.86)28 17,599253M