مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
سمگا 9,440 5.839,240 3.592,730 18,933,708174,955M
گدنا 14,280 3.6314,210 3.122,855 3,185,07945,271M
گپارس 118,900 2.94118,950 2.99129 100,46911,951M
گشان 20,250 1.2520,250 1.25887 2,036,86541,215M
گكوثر 1,655 0.851,657 0.98391 8,358,81113,849M
گكيش 34,700 0.7334,150 (0.87)1,089 1,917,27465,509M
گنگين 33,600 2.633,550 2.44505 2,067,05269,330M
خدمات نوساز 50,000 050,000 00 00M
هما 1,000 01,000 00 00M
توسعه گردشگري 1,622 323405 00 00M
گنگين 950 (5)996 (0.4)10 39,00039M